IPB

Sveikas, svety! ( Prisijungti | Uþsiregistruoti )

 
Reply to this topicStart new topic
> Darlkind H&W
Darlkind
raðyti 2011-07-23 11:58
Paraðyta: #1


baddecks.player

Grupë: Turgelio priþiûrëtojai
Ið kur: Vilnius
Èia surasit mano geidþiamø kortø listà. Èia nurodytas kortas norëèiau gauti pagrinde mainø metodu.

# Domina tik geros kokybës kortos.
# Veiksmas vyksta tik Vilniuje.
# Foilus & kolekciná stuff'à bûèiau linkæs mainytis. Pirkimas domina nebent jei turite didesná kieká ar parduodate sàlyginai pigiau.
# Perku tik [Wayne Reynolds collection] sekcijoje nurodytas kortas.
# Man reikalingos, perkamos kortos yra nurodytos kitoje temoje: LINK


Eternal Masters:
» Slapukas (spoiler) «


Foils:
» Slapukas (spoiler) «


OTHER:
» Slapukas (spoiler) «


[Wayne Reynolds] collection:
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Darlkind, 2016-10-15 02:54


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Darlkind
raðyti 2015-06-23 17:50
Paraðyta: #2


baddecks.player

Grupë: Turgelio priþiûrëtojai
Ið kur: Vilnius
Èia surasit mano turimø kortø listà. Jas parduodu ir/ar keièiu á man reikalingas kortas.

#1 Kainos orientuojamos á MCM Trend'à.
#2 Kortø atsiëmimas tik Vilniuje. Yra kurjeriavimo á kitus miestus galimybë, paðtu neuþsiimu.
#3 Pasiûlymø laukiu èia arba á PM.CARDS:
» Slapukas (spoiler) «


TOKENS:
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Darlkind, 2017-09-02 10:24


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Nariai skaitantys ðià temà: 1. (sveèiø: 1, uþsislaptinusiø nariø: 0)
0 nariai:

 - Lo-Fi Versija Dabar yra: 2021-04-19 10:33

Á virðø