IPB

Sveikas, svety! ( Prisijungti | Uþsiregistruoti )

 
Reply to this topicStart new topic
> Darlkind sells
Darlkind
raðyti 2012-01-14 14:26
Paraðyta: #1


baddecks.player

Grupë: Turgelio priþiûrëtojai
Ið kur: Vilnius
Aukcionas ðiuo metu yra uþdarytas, nes reèiau lankysiuos Rikyje. Jei radot kaþkà reikiamo - paraðykit þinutæ ir aptarsim atsiëmimo galimybes.

#1 Sàlygos:
* Kortos kaina - MCM trend kaina (unless trendas maþesnis uþ pigiausià variantà, tada min bidas - pigiausias M/NM English variantas). Tai yra AW kaina.
* Bidas uþ kortà neturi bûti þemesnis nei 10c (jei trend maþesnë).
* Foiliniø kortø kaina yra 5 pigiausiø M/NM English variantø MCM'e vidurkis.
* Please be reasonable su apvalinimais (tiek á pliusà, tiek á minusà - geriau kad nebûtø "baltø" centø).

#2 Veiksmas vyksta VILNIUJE, yra kurjeriavimo á kitus miestus galimybë, paðtu neuþsiimu.
#3 Aukcionas baigiasi kiekvienà ketvirtadiená, 22:00, +30min po paskutinio bido, ir vël paleidþiamas ið naujo.
#4 Nepatinka kaina? Turite kokiø klausimø? - Laukiu pasiûlymø èia arba á PM.
#5 Sutarus, kaip kredità galiu priimt mano pirkimø temoje nurodytas kortas (orientuotis á mcm trend kainas).


Ðià þinutæ keitë Darlkind, 2017-09-30 19:28
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Darlkind
raðyti 2015-08-03 10:51
Paraðyta: #2


baddecks.player

Grupë: Turgelio priþiûrëtojai
Ið kur: Vilnius
updated: 2017-09-09

Amonkhet + Hour of Devastation
» Slapukas (spoiler) «


Kaladesh + Aether Revolt
» Slapukas (spoiler) «


Innistrad + Eldritch Moon
» Slapukas (spoiler) «


Zendikar + Gatewatch
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Darlkind, 2017-09-25 11:57


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Darlkind
raðyti 2017-01-21 16:55
Paraðyta: #3


baddecks.player

Grupë: Turgelio priþiûrëtojai
Ið kur: Vilnius
updated: 2017-08-09

Older Stuff
» Slapukas (spoiler) «


UPDATE (07-12)
» Slapukas (spoiler) «


UPDATE (08-09)
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Darlkind, 2018-01-23 22:13


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Darlkind
raðyti 2017-09-10 20:18
Paraðyta: #4


baddecks.player

Grupë: Turgelio priþiûrëtojai
Ið kur: Vilnius
Aukcionas ðiuo metu yra uþdarytas, nes reèiau lankysiuos Rikyje. Jei radot kaþkà reikiamo - paraðykit þinutæ ir aptarsim atsiëmimo galimybes.

Ðià þinutæ keitë Darlkind, 2017-09-30 19:26


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Nariai skaitantys ðià temà: 1. (sveèiø: 1, uþsislaptinusiø nariø: 0)
0 nariai:

 - Lo-Fi Versija Dabar yra: 2021-04-19 11:09

Á virðø